Kategórie

Výrobcovia

Odber noviniek

RSS Zdroj

Nebol pridaný žiadny RSS zdroj

Reklamačné podmienky

 

1) Reklamačný poriadok pre obchodných partnerov (ďalej len „odberateľ“) spoločnosti GO Quick s. r. o. (ďalej len „GO Quick“) popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamovanom tovare, dodávaného spoločnosťou GO Quick. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka voči odberateľovi výrobku. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia ustanoveniami o predaji tovaru v obchode, §612 až §627 Občianskeho zákonníka.

 

2) Záručná doba platná pre všetky výrobky je 24 mesiacov od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako záruka, napr. článok akumulátora (podlieha bežnému opotrebovaniu).

 

3) Ak sa počas záručnej doby prejavila na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním, alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený, prípadne podľa uváženia spoločnosti GO Quickn b vymenený. Odberateľ má právo túto vadu reklamovať len v mieste, kde si tovar zakúpil. Reklamovaný výrobok musí byť kompletný s príslušenstvom a s originálnym obalom. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektro-rozvodnej sieti, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebovaním, mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo opravou. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie spôsobené pri neodbornej inštalácii, úprave modifikovaním, alebo používaním nesprávnym spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami, či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsahu teplôt od – 25 C až +45 C, batérie od 0 C až +49 C. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie počas prepravy od kupujúceho alebo k nemu.

 

4) GO Quick sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (záručnú opravu) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie a reklamovaného tovaru. Reklamácia musí obsahovať: zoznam reklamovaného tovaru # konkrétny popis závady # výrobok musí byť kompletný s príslušenstvom a originálnym obalom # doklad o kúpe (faktúra, pokladničný doklad)

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať.

 

5) Ak nie sú splnené podmienky záruky, môže byť vybavená nezáručná oprava.Pri prijatí výrobku k nezáručnej oprave vyplní predajca (GO Quick) doklad o prevzatí, ktorý musí obsahovať predbežnú cenu opravy so súhlasom a podpisom zákazníka. Na danú opravu aj s menenými súčasťami je záruka 3 mesiace.

 

Kópie záručných listov alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku u predajcu.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty